Segmentasyon

Segmentasyon; verinin temsil ettiği farklı birimleri (çalışan, müşteri, bayi, mağaza vb.) farklı konular/içerikler bazında kendi içinde benzeyen fakat diğer kümelerden ile ayrışan öbeklere bölerek her segmente ayrı özel stratejik planlamalar oluşturmayı hedefleyen bir yöntemdir. Bu ayrıştırma ile kitlelere onları çekici gelecek değer önerileri ile gitmek mümkün olmaktadır. Örneğin müşterilerin satın alma davranışları açısından segmente edilmeleri durumunda hangi segmentin birbirine kıyasla değerli olduğu, satın alma davranışlarının diğer bir segmente göre nasıl değiştiği net olarak ortaya çıkmakta, segmentler arasında bir önceliklendirme yapılabilmekte ve müşteriler daha stratejik olarak yönetilebilmektedir. Kısa dönemli ve uzun dönemli satış senaryolarının ve tahminlerinin de daha net ortaya çıkmasında önemli bir ayrım olan segmentler ortaya çıkarılmış olmaktadır.

Veri tiplerine göre birçok farklı segmentasyon teknikleri kullanılmaktadır. Verinin ana kaynağını müşteriler için CRM sistemleri, çalışanlar için HRIS sistemleri veya farklı araştırmalardan elde edilen veriler oluşturmaktadır. Olgusal veya algısal veri kaynakları incelenerek en uygun segment değişkenlerine karar verilip, analizler gerçekleştirilmekte sonuçlar konu uzmanları ile yorumlanıp finalize edilmektedir.

Müşteriler, çalışanlar, mağazalar, bayiler gibi farklı birimlerin farklılık ve benzerliklerin ortaya çıkarılması için temel bir analiz olarak çok sık kullanılmaktadır.