Bağlılık ve İtibar Artırma

Çalışan Bağlılığı ve Motivasyonu Araştırmaları

İş dünyasının belirsiz, değişken ve rekabet anlamında gün geçtikçe zorlaşan koşullarında, ayakta kalmanın ve sürdürülebilir başarının en önemli unsurlarından biri yüksek çalışan bağlılığı ve motivasyonu olarak görünmektedir. Çalışan bağlılığı ve motivasyonunu düzenli olarak ölçen, bu alandaki iyileştirmelere zaman, emek ve bütçe ayıran ve her koşulda bu çalışmaları devam ettiren kurumlar gerek faaliyet gösterdiği pazarda gerekse de işgücü pazarında fark yaratmaktadır.

Bu araştırma yaklaşımında, çalışan bağlılığı ve motivasyonuna yönelik ana göstergeler ve bağlılığı etkileyen 15 farklı boyut üzerinden çalışanların memnuniyeti hem online hem de yüz yüze yöntemlerle veriler toplanarak detaylı şekilde ölçülür.

Sağlanan norm verileri, farklı kırılımlarda (departman, lokasyon, yaka vb.) yapılan raporlamalar ve konu uzmanı kıdemli danışman kadromuzun değerlendirmeleri ile güçlü ve gelişime açık yönler detaylıca irdelenir ve iyileştirme yol haritası oluşturulur.

 

Odak Grup Çalışmaları

Çalışan Deneyimi bakış açısı ile “Neden” ve “Nasıl” sorularına cevap arayan odak gruplar ile çalışan bağlılığını, motivasyonu, örgüt iklimini, iç müşteri ilişkilerini etkileyen konularda, çalışanların görüşlerinin ardında yatan unsurlara ilişkin kök nedenleri bulmaya çalışıyor, duygu, düşünce, davranış, motivasyon gibi doğrudan ölçülemeyen gerçek içgörü unsurlarına dair verileri topluyoruz.

Odak grup çalışmalarını kantitatif araştırma öncesinde veya sonrasında veya münferit olarak keşif, aksiyon çıkarma veya hipotez oluşturma gibi birçok farklı amaçla kullanabiliyoruz.

8-10 kişilik katılımcı gruplarla önceden belirlenmiş bir akış çerçevesinde online veya yüz yüze olarak çalışmalar gerçekleştiriyor, sonuçları çalışma amaçlarına uygun şekilde raporluyor ve aksiyon önerileri oluşturuyoruz.

 

İşe Giriş ve İşten Çıkış Araştırmaları

İşe Giriş Araştırması: Yeni çalışanların, 1-2 aylık dönemlerindeki bağlılık ve motivasyonları araştırılarak gerekli gelişim alanlarının belirlendiği bir araştırmadır. İşe yeni başlayan çalışanların nabzını yoklamak ve ilk aylarda yaşanması olası ayrılıkların önüne geçmek için uygulanır.

İşten Çıkış Araştırması: Ayrılan çalışanların olası ayrılık nedenlerini belirler ve şirketin turnover oranını azaltmak için kullanılır. İşten ayrılmaların yoğun olduğu şirketlerde talep edilen bir araştırma tipidir.

Her iki çalışmada çalışan deneyimi bakış açısıyla nabız tutulmasına katkı sağlayıp, alınacak aksiyonları hızlandırmaktadır.

 

Çalışan Değer Önermesi (EVP) Araştırmaları

EVP çalışmaları, kurumun rakipleri veya sektör normlarından mevcut ve potansiyel çalışanlarına sunacağı değer önerileri açısından nasıl farklılaşacağını belirlemeye yönelik yapılan çalışmalardır. Potansiyel yetenekleri şirkete çekmek, yetenekli aday başvuruları alabilmek ve potansiyel çalışanları elde tutmak isteyen şirketlerin sıklıkla kullandığı bir yöntemdir.

 Üst yönetimden başlayarak yöneticiler ve IK ekibinin şirketin sunacağı çatı değer önerisinde mutabakat sağlaması ile çalışanları ilgilendiren birçok konuda yapılacak tasarımlar için temel prensipler ortaya çıkarılır. Bu çalışmalarda çalıştaylar, birebir derinlemesine görüşmeler, benchmark çalışmaları ve kantitatif araştırmaları içeren çoklu veri toplama yöntemleri kullanmaktadır. Temelde 5 boyut ve bu boyutlar altındaki birçok farklı unsurun detaylı değerlendirmesi sonucu EVP mottosu başta olmak üzere sahiplenilecek tüm ana unsurlar ortaya çıkarılmaktadır. Adisa EVP yaklaşımında ele alınan 5 temel ana boyutlar şu şekildedir;

  • Kurumsal Kültür (Hiyerarşi, İletişim, Liderlik Modeli, İnovasyon vb.)
  • Kariyer ve Gelişim (Unvan, Kademe Yapısı, Kişisel Gelişim Olanakları, Mesleki/Teknik Gelişim Olanakları vb.)
  • Kurum Bağlılığı (Kuruma Aidiyet, Kurumsal İtibar, Değerler vb.)
  • İşin Kendisi (İşin Zenginliği, Geri Bildirim Kültürü, Teknoloji ve Yenilikler vb.)
  • Ücret ve Yan Faydalar (Ücret Sistemi, Prim Sistemi, WellBeing Unsurları, Esnek Çalışma vb.)

 

Segmentasyona Dayalı İK Analitik Modeli (ERM) ®

Günümüz iş dünyasında, işgücü profilinin çeşitliliği yönetilmesi gereken en önemli iş dinamiklerinden biri haline gelmiş, insan kaynakları yönetiminde “Eşitlik”, “Tutarlılık”, “Standardizasyon” değerlerinin yerine “Adalet”, “Esneklik” ve “Kişiselleştirme” daha fazla beklenir hale gelmiştir.

İnsan kaynakları yönetimi tıpkı pazarlama yönetimi gibi, bireyi merkeze koyan uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Bu araştırma yaklaşımı, çalışanların iş hayatına yönelik beklentilerinin birbirinden farklı olduğu esasına dayanır. Çalışanların iş hayatına yönelik ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların kurum tarafından karşılanma düzeyi temel alınarak, farklı çalışan segmentleri/personaları tanımlanır; segment/persona bazında farklılaşan vaatler ve insan kaynakları yönetimi aksiyonları belirlenir.

IK Analitiğinin temel bileşenlerinden olan segmentasyon analizinin uygulaması olan yaklaşım çalışan deneyimi bakış açısının organizasyona yayılmasında oldukça etkili olmaktadır.