Kültür ve Organizasyon Geliştirme

Örgüt İklimi Araştırmaları

Organizasyonların sürdürülebilir başarısı için kurum içinde sağlıklı bir örgüt ikliminin varlığı ön koşuldur. Bununla birlikte örgüt iklimi, performans göstergeleri gibi ölçülebilir olmayıp, kurum içindeki iş yapış biçimleri ve yönetim uygulamaları ile şekillenir.

Örgüt iklimi araştırması ile kurum bünyesindeki örgütsel iklimin mevcut durumunun anlaşılması ve beklenen iklimin yaratılabilmesine yönelik ipuçlarının yakalanabilmesi amaçlanır, bunun için söz konusu iklimi oluşturan 12 temel bileşene ilişkin bilgi toplanır, iş yapış biçimleri ve yönetim uygulamaları ölçülebilir somut kriterlere dönüştürülerek değerlendirilir ve çalışan algısı yönünden örgüt ikliminin güçlü ve gelişime açık noktaları ortaya konur.

 

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmalar

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları, kurum içindeki organizasyonel birimler tarafından yine kurum içindeki diğer birimlere sağlanan girdi ya da hizmetlerin, değerlendirilerek, bunlara ilişkin beklentilerin ne düzeyde karşılandığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, sayısal veriye dayalı ölçüm çalışmalarıdır.

İç Müşteri Memnuniyeti Araştırmalarının;

  • İş süreçlerindeki aksaklık ve kopuklukların ortaya çıkarılarak iyileştirme fırsat ve gereksinimlerinin belirlenmesi,
  • Organizasyon yapısı ve görev dağılımındaki iyileştirme fırsat ve gereksinimlerinin belirlenmesi,
  • Var olan kurum kültürünün daha net biçimde anlaşılması, çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik iyileştirme faaliyetlerinin planlanması,
  • Organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması gibi katkıları bulunmaktadır.

 

360 Derece Liderlik Değerlendirme

Örgütlerin en önemli yapıtaşları yöneticilerin şirket için önemli olan yetkinlerin davranış göstergeleri bazında değerlendirmesini sağlayan bu çalışmalar örgüt gelişimi için olmazsa olmazlar arasındadır.

Yöneticinin kendisini ve işbirliği içinde olduğu astı, üstü, eş değeri gibi farklı paydaşları tarafından değerlendirmesine dayanan bu yöntem;

  • Çalışan motivasyonunun artması,
  • Daha iyi çalışan deneyimleri ortaya konması,
  • Kurumun gelişimi yönlendirecek bulgular elde edilmesi,
  • Kariyer gelişimi için kişisel yetkinliklerin fark edilmesine katkı sağlamaktadır.

Çoklu değerlendiricinin olması objektif bir bakış açısını garanti etmekte, yöneticilerin gelişime açık ve güçlü yönleri detaylı analiz ederek çalışmalar sonrasında bire bir görüşmelerle geri bildirimler sağlanmaktadır. Kurumdaki yöneticilerin gelişime açık alanlarına göre eğitim veya akademi tasarımları da proje kapsamında yapılmaktadır.

 

Çeviklik ve İnovasyon Araştırmaları

Şirketler için sürdürülebilir büyümenin iki temel unsuru haline gelen çeviklik ve inovasyon kültürü günümüz iş dünyasının iki önemli kavramı olarak birçok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. İç içe geçen bu iki kavramın örgüt içindeki mevcut durumunu anlamak için, organizasyon düzeyinde teşhis niteliği taşıyan araştırmalar yapılmakta, gelişime açık yönler ortaya çıkarılmakta ve aksiyon önerileri geliştirilmektedir. Çeviklik için hız, esneklik, değişimlere cevap verme gibi boyutlar incelenirken, inovasyon kültürü bileşenleri olarak; değerler, davranışlar, iklim, kaynaklar, süreçler ve başarı ele alınmaktadır.